A Description of the Railway Network

The DVVJ Foundation: Dal-Västra Värmlands Järnväg.

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 2012-12-09

Innehållsförteckning 
1. Allmän information
2. Villkor för tillträde och trafikering
3. Infrastruktur
4. Kapacitetstilldelning
5. Tjänster
6. Avgifter
1 Allmän information
1.1 Inledning
DVVJ bedriver turisttrafik på sträckan Bengtsfors – Mellerud, godstrafik på sträckan Billingsfors – Mellerud samt dressintrafik på sträckan Bengtsfors – Årjäng.

1.2 Ansvar
DVVJ ansvarar för innehållet i detta dokument.

1.3 Giltighetstid 
Innehållet i dokumentet gäller för den tågplan som träder i kraft den 9 december 2012 och tills vidare.

1.4 Publicering
Järnvägsnätsbeskrivningen finns tillgänglig på DVVJ: s hemsida, www.dvvj.se

1.5 Ändringar
Järnvägsnätsbeskrivningen kan ändras vid behov.

1.6 Kontakter
för mer detaljerad information Kontakta Frank Hagman, tfn: 0531-52 68 00 för ytterligare upplysningar.

1.7 Samarbete mellan infrastrukturförvaltare
DVVJ samarbetar med Trafikverket i samband med kapacitetstilldelning av såväl nationell som internationell trafik.

2 Villkor för dem som vill trafikera infrastrukturen
2.1 Trafikeringsrätt 
För att trafikera det järnvägsnät som DVVJ förvaltar krävs dels trafikeringsavtal med DVVJ, dels tillstånd i form av licens, säkerhetsintyg eller särskilt tillstånd.

2.2 Trafikeringsavtal 
Parterna upprättar trafikeringsavtal när tågläget är tilldelat som reglerar den trafik som skall utföras på DVVJ: s anläggning. Tider, växlingsrörelser med mera skall inkluderas i avtalet. I övrigt hänvisas till detta dokument om förutsättningar för trafiken.

2.3 Operativa regler
DVVJ tillämpar JTF utgiven av Transportstyrelsen (JvSFS 2008:7)

3 Infrastruktur
3.1 Järnvägsnätets omfattning
DVVJ infrastruktur sträcker sig från km 38.785 i Billingsfors till km 43.800 i Bengtsfors.

3.2 Anslutande järnvägsnät
DVVJ: s spår ansluter till järnvägsnät som förvaltas av staten (Trafikverket), vid km 38.785 i Billingsfors.

3.3 Egenskaper
o Spårvidd 1435 mm.
o Lastprofil A (största bredd 3400 mm och högsta höjd 4650 mm).
o Största tillåtna axellast är 16 ton (STAX A) för hela anläggningen.
o Största tillåtna hastighet är 60km/h för linjen, 40km/h för Bengtsfors station.
o Maximala lutningen är 20 ‰.
o Maximala tåglängder är 300 m.
o Maximal metervikt är 3 ton/m.
o Banan är inte elektrifierad.
o Banan saknar ATC.
o Farligt gods får ej medföras.
o Bengtsfors är normalt obevakad.
o Rundgångsspår saknas i Bengtsfors, banan är huvudsakligen avsedd för motorvagnstrafik.

3.4 Specialtransporter
Transporter som överskrider lastprofil A, STAX A, metervikt över 3 ton/m eller är längre än 300 m räknas som specialtransport. Även provkörning av fordon räknas som specialtransport. För sådan transport skall särkilt tillstånd sökas hos DVVJ. DVVJ meddelar sökanden om transporten kan genomföras eller ej.

3.5 Trafikledning
Banan trafikleds av Trafikverket på uppdrag av DVVJ

3.6 Infrastrukturens tillgänglighet
o Spåranläggningen snöröjs normalt ej
o Halkbekämpning sker inte
o Spår 1 samt spår 2 norr om S-tavlan på Bengtsfors station är ej upplåtna för tågfordon under de tider som dressintrafik förekommer.

3.7 Platser där övriga tjänster tillhandahålls
Inga övriga tjänster erbjuds.

4 Kapacitetstilldelning
4.1 Ansökan om kapacitet
Järnvägsföretag som har trafikeringsrätt i enlighet med punkt 2.2, har rätt att ansöka om kapacitet på DVVJ: s spåranläggning, i enlighet med villkoren i detta dokument. Ansökan sker hos Trafikverket. Trafikeringsavtal tecknas efter tilldelande av kapacitet direkt med DVVJ. Järnvägsföretag ska själva ansöka om kapacitet på Trafikverkets nät (se Trafikverkets järnvägsnätsbeskrivning, (www.trafikverket.se) och eventuell ytterligare infrastruktur.

4.2 Tidsplan för ansökan och tilldelning av kapacitet
Tidsplanen följer Trafikverkets angivna process för tilldelning.

4.3 Prioriteringsregler 
Vid kapacitetsbrist kan prioritering av ansökningarna komma att ske enligt nedanstående kriterier:
1. Tåg med anslutning till kanalbåtar
2. Övriga tåg

4.4 Tilldelning av kapacitet 
Tilldelning av kapacitet sker i samråd med sökande eller ensidigt av DVVJ om överenskommelse inte kan nås

4.5 Överbelastad infrastruktur
Om kapacitetstilldelning inte kan lösas genom vare sig frivillig samordning eller tvistlösning kan DVVJ förklara infrastrukturen för överbelastad.

5 Tjänster 
5.1 Växling och andra tjänster
Järnvägsföretaget som har tilldelats tågläge ansvarar för samtliga växlingsrörelser hörande till tågläget på anläggningen.

6 Avgifter
6.1 Avgiftsprinciper
DVVJ tar för närvarande inte ut någon avgift för nyttjande av DVVJ spåranläggning.

 

Gilla oss !
Vädret i Bengtsfors